ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2566 - 2567


โพสโดย เชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว     โพสวันที่ 1 มกราคม 2567 ,     (อ่าน 897 ครั้ง)  


        ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม แถลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 – 2567  โดยมี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับฟังนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

      สำหรับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 – 2567  ดังนี้

     1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับ

     2. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Blended Education

     3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ประชาชนและประเทศ

     4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานบริการวิชาการจากองค์ความรู้และความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัย

      5. ส่งเสริมการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

      6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ

      7.ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร

      8. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

http://www.ubu.ac.th/news.php?id=22485Search