ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย.docx (เอกสารหมายเลข ๑)
แบบขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.docx (เอกสารหมายเลข ๒)