คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย.docx (เอกสารหมายเลข ๑)
แบบขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.docx (เอกสารหมายเลข ๒)