ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สามารถสืบค้นหนังสือแจ้งเวียนเอกสารได้ที่

http://edoc.ubu.ac.th/