คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สามารถสืบค้นหนังสือแจ้งเวียนเอกสารได้ที่

http://edoc.ubu.ac.th/