ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

         พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ตามความในมาตรา 15 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไว้ดังนี้

1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับ

    สำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้

3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยและศูนย์ หรือ

    หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ดังกล่าว

5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและให้สองคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

7) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

    อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงาน

    ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ

9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

11) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่

      ของสภามหาวิทยาลัย

12) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างหนึ่ง

      อย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ก็ได้

13) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

 

คลิก