ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

       

 

 

รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 
                                                      

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

                                                      

 

นางสาวสุภัชญา ถาวรถิระกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


 

 

นายเชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ