คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

       

 

 

รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 
                                                      

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

                                                      

 

นางสาวสุภัชญา ถาวรถิระกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


 

 

นายเชาว์วัฒน์ ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ