ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทำเนียบอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย

 
ดร.อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
พ.ศ.2533-2535

 
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
พ.ศ.2535-2538

 

 


                                                                      

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
พ.ศ.2541-2547

 

  
                                                             

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
พ.ศ.2547-2549

 


                                                             

ศ.(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน