ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

 

ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

                  

ศ.พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ณรงค์  สาริสุต
 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ.สุธรรม  ปิ่นเจริญ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 

ผศ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

                   นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้                  
ประธานสภาอาจารย์

 

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

 

  ผศ.มงคล ปุษยตานนท์  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

 

ศ.กุลเชษฐ์  เพียรทอง
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

ผศ.อารี  บุตรสอน
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

นายขรรค์เพชร  ชายทวีป
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ผศ.อรุณี  สัณฐิติวณิชย์
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
              ผู้อำนวยการกองแผนงาน               

นางอรอนงค์ งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน