คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

 

ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

 

(-ว่าง-)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

                  

ศ.พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ณรงค์  สาริสุต
 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 

ผศ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

                   ผศ.ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ                  
ประธานสภาอาจารย์

 

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

 

  ผศ.มงคล ปุษยตานนท์  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

  นายขรรค์เพชร ชายทวีป  
คณบดีคณะนิติศาสตร์


 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

 

        ศ.ทวนทอง  จุฑาเกตุ       
อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์

ศ.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายประดิษฐ์  แป้นทอง
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 

นายพัน  พงษ์ผล
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
              ผู้อำนวยการกองแผนงาน               

นางอรอนงค์ งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน