ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักวิทยบริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


โพสโดย นางปริญญา บุญศรัทธา     โพสวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ,     (อ่าน 265 ครั้ง)  


วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ คณะทำงานสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการ นำโดยดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและผู้บริหารบุคลากรสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ นำโดย รศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงาน “สำนักงานสีเขียว (Green office)”พร้อมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยนำค่านิยมองค์กร (UBU-Impacts)ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน

Prioritizing UBU: รักและทำเพื่อ UBU

Integrity: สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม

Management by Fact: ทำงานด้วยข้อมูล

Proactiveness: ทำงานเชิงรุก

Accountability: รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม

Creativity: คิดเป็น ทำงานสร้างสรรค์

TeamWork: ทำงานเป็นทีม

Stakeholders Focus: มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร