ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
คำสั่ง ประกาศ สำนักวิทยบริการ
แบบฟอร์มงานบุคคล
     แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ
     แบบฟอร์มใบสมัคร
     แบบฟอร์มขอมีบัตร
     แบบประเมินคณะกรรมการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
คู่มือการเข้าใช้เว็บไชต์
คู่มือการหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
คู่มือการเข้าใช้เว็บไซต์งานบุคคล
ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
แบบรายงานและแบบติดตามการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคคล
จรรยาบรรณของบุคลากร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของบุคลากรสำนักวิทยบริหาร 2560