มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัด ?ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 9?


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , 20:06:47     (อ่าน 322 ครั้ง)  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 9”

------------------------------------

           สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดโครงการ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 9” ภายใต้หัวข้อ “Gateway to Rubber and Polymer Technology” เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 รวม 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่สมัครและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน จากการสนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่เร่งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดค่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และ นางสาวเมธาวดี  แสนทวีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 9กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี รองหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 9กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณมูลนิธิจุมภฏ -พันธุ์ทิพย์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เป็นผู้เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ -พันธุ์ทิพย์ เนื่องจากโครงการดังกล่าว ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ตลอดจนการฝึกฝนการเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยส่งต่อให้น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน สำหรับน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตลอดจนการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน” พร้อมทั้งเยี่ยมชมเครื่องมือทดสอบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ และเข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ได้จัดเตรียมไว้ อาทิ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำยางและยางแห้ง  กระบวนการคิด การวางแผนในการทำโปรเจค หัวข้อ “การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากพอลิเมอร์” ภายใต้กรอบโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมลงมือปฏิบัติจริง จนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต โดยมีรุ่นพี่และอาจารย์คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอดการเข้าค่าย และช่วงค่ำเป็นกิจกรรมฝึกนำเสนอและตอบคำถาม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์การทำงานภายหลังเรียนจบสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์” โดยรุ่นพี่ศิษยเ์ก่าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามอย่างอบอุ่น และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ  พองพรหม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิด มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 52 คน  

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว