คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา
     รายงานการประชุม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
     รายงานการประชุม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
     รายงานการประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2558
     รายงานการประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา 2559
     รายงานการประชุมสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ทุนการศึกษา
     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     แนะแนวและจัดหางาน
     คำสั่งอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการนักศึกษา
แนะแนวและจัดหางาน
     โครงการ ปี2556
     โครงการ ปี 2557
     โครงการ ปี 2558
     โครงการปี 2559
     แบบฟอร์มต่างๆ
     แผนการปฏิบัติงาน
     รายงานประจำปี
     โครงการปี 2560
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     แบบฟอร์ม
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ กยศ.
     รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     รายงานการประชุมเตรียมการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     วาระการประชุมอนุกรรมการกยศ.2/2560 (20 มิ.ย.61)
ทุนการศึกษา
เอกสารบรรยายรับเข้า 2562