ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานนะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเเบ่งส่วนงานภายในคณะ สำนัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (NEW)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวัสดุและครุภัณฑ์ของอาคาร Joint space ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย แจ้งตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว 0604.2.3/ว 305 ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561