ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแจ้งแนวทางในการขอต่ออายุใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย พรพิมล มงคลงำ     โพสวันที่ 29 กันยายน 2564 , 15:15:40     (อ่าน 627 ครั้ง)  


           จากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางในการขอต่ออายุใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ได้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

           การนี้ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอแจ้งแนวทางในการขอต่ออายุใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

           1. โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว และมีความประสงค์ขอต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ พร้อมแนบแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยวันที่ให้การต่ออายุจะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม

           2. กรณีโครงการวาิจัยที่ไม่สามารถยื่นขอต่ออายุใบรับรองภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ ให้ผู้วิจัยแนบเอกสารชี้แจงเหตุผลการขอต่ออายุล่าช้า และแนบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยวันที่ให้การต่ออายุจะมีผลนับจากวันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการต่ออายุSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร