ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 1


โพสโดย นิตยศรี วงศ์สุวรรณ     โพสวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ,     (อ่าน 992 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา

เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 1

 

วันอังคารที่  22  ตุลาคม  2562    ณ ห้องประชุม 6213 ชั้น 2   อาคาร En6   คณะวิศวกรรมศาสตร์

                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ   นำเสวนาโดย   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล   ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

                ท้ายสุด ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป                                                     Search