ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่ง มอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3681/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คกส. มอบ.) ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์