ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
            การปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชน์แลความจำเป็นของการวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 
              เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
 
 
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดหลัก
 
 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิศัย ประธานคณะกรรมการ
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองประธานคณะกรรมการ
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา  ทองทั่ว กรรมการ
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ กรรมการ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร กรรมการ
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลติพร  อุดมสุข กรรมการ
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรดาว เถาถวิล กรรมการ
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู กรรมการ
9.  ผู้ช่วยศาสตาจารย์อภินันท์ ศรีศิริ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี สัณฐิติวณิชย์ กรรมการ
11. นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ กรรมการ
12. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี กรรมการ
13. นางสาวพรพิมล มงคลงำ เลขานุการคณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดสมทบ

1.  รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง  วัชระธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ภัทรเบญจพล คณะเภสัชศาสตร์
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา  สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
5.  รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7.  แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
8.  แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข