ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์ม   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (E-mail Account, UBU WiFi, iUBU) สำหรับบุคลากรมหวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (UBU WiFi) สำหรับนักศึกษามหวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใบขอใช้บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์ม ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์