ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ หัวข้อ "การวิจัยและพัฒนา ทางการพยาบาล (Research and Development in Nursing )" ปีงบประมาณ 2566


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 24 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 294 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ หัวข้อ "การวิจัยและพัฒนา ทางการพยาบาล (Research and Development in Nursing )" ภายใต้โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา และ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเขียนโครงการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยและพัฒนา  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน   ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ และ พยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกที่เป็นภาคีเครือข่าย  วิทยากร โดย ดร. ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล  พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายในหัวข้อ “Overview การวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล (Overview of research and development in nursing) และ หัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา”