ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 785 ครั้ง)  


               งานบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ๑.กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตำราให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ๓. เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ นธะสนธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ