คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขออนุมัติรับทุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564