คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2562 
ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มีดังนี้


ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ  ได้แก่ 

1)  บทความวิจัย เรื่อง “ประเมินผลโครงการ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 10” โดย สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ นิชนันท์ สุวรรณกูฏ อมรรัตน์ นธะสนธิ์. (2562) วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 25(1), หน้า 102-118 (ACI)

2) บทความวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ นิชนันท์ สุวรรณกูฏ อมรรัตน์ นธะสนธิ์.(2562) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21(1), หน้า 109-116 (TCI1)

3)  บทความวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี” โดย เกสร สายธนู, อมรรัตน์ นธะสนธิ์, เกษราภรณ์ เคนบุปผา (2562) วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 33(3), หน้า 42-55 (TCI1)

4) บทความวิจัย เรื่อง “ผลการจัดการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาลในหัวข้อการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด” โดย เกษร สายธนู  สงวน ธานี, สมจิตต์ ลุประสงค์ (2562) วารสารพยาบาลทหารบก 20(3), หน้า 343-352 (TCI1)

5) บทความวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีและครอบครัว” โดย สมปอง พะมุลิลา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ, และวรรษมน ปาพรม (2562) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21(1), หน้า 146-154 (TCI1)

6) บทความวิจัย เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานรากร่วมกับการใช้ Courseville ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาพยาบาล” โดย ภูษณิศา มีนาเขตร, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ (2562) วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 25(1), หน้า 74-87(TCI2)

7)  บทความวิจัย เรื่อง “ผลของการใช้ myCourseville เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย สาวิตรี สิงหาด, ภูษณิศา  มีนาเขตร, และอธิพงศ์ สุริยา (2562) วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 13(2), หน้า 164-179 (TCI1)

8)  บทความวิจัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพของการประยุกต์ใช้ Google My Maps ในการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย ภูษณิศา มีนาเขตร, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, อังศวีร์ จันทะโคตร, ณัฐสุดา คติชอบ (2562) วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 29(2), หน้า 51-63 (TCI1)

9)  บทความวิจัย เรื่อง “การรับรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 10” โดย นิชนันท์ สุวรรณกูฏ ,สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ และเรืองศิลป์ เถื่อนนาดี (2562) วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 13(3), หน้า 339-349 (TCI1)

10) บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ตำบลนาเยีย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา  มีนาเขตร (2562)  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 33(2) , หน้า 48-60 (TCI2)

11) บทความวิจัย เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาพยาบาล” โดย สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ณัฐสุดา คติชอบ, อังศวีร์ จันทะโคตร (2562) วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 23(2), หน้า 184-193 (TCI1)

12) บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูเด็ก 1-3ปี ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์” โดย สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, พวงเพ็ชร  สิงหวาระ (2562) วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 23(2), หน้า 208-216(TCI1)

13) บทความวิจัย เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย เพ็ญประภา แต้มงาม, สมปอง พะมุลิลา, นฤมล สาระคำ, ศิรินยา อินแพง (2562)  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21(3), หน้า 74-85 (TCI1)

14) บทความวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาวัยรุ่น” โดย วรรษมน ปาพรม, สมสมร เรืองวรบูรณ์, สมปอง พะมุลิลา, นุชรัตน์ มังคละคีรี, มารศรี ศิริสวัสดิ์ (2562)วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 39(4), หน้า 86-96(TCI2)


ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่

1) บทความวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับพลังสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน” โดย รินธร แจ่มพันธ์, แพรพลอย ฉิมกูล, เพ็ญนภา ผิวขำ, เกษร สายธนู (2562), รายงานประมวลการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง ทิศทางประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า, หน้า 456-462

2) บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย ณัฐธิดา วรดิลก, ณัฐวดี มิ่งขวัญ, จุฑามาศ ดวงดี, ชนาภา บุญมาศ, ณัฐกฤตา ชมบุญเรือง, ณัฐญา พลรักษา, ธนารักษ์ โอ่งคำ, ธิติมา แก้วพรม, ธิราพร พิมพ์จันทร์, นวพร คันธเนตร, สุดารักษ์ ประสาร, (2562) , รายงานประมวลการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง ทิศทางประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า, หน้า 242-252

3) บทความวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  โดย กรวรรณ ภูงามเงิน, เกศินี ธุรกิจ, กรรนิภา โพธิ์ขาว, กฤษณา งามผิวเหลือง, กาญจนา บุญกู่, กาญจนาพร ศรีมีชัย, กานดา สืบมา, จักรพล ผายทอง, กมลลักษณ์ สังคะฤก, จิรวดี บุราณรมย์, ภูษณิศา มีนาเขตร , (2562), รายงานประมวลการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง ทิศทางประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า, หน้า 78-86

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่

1) บทความวิจัย เรื่อง “Using the Objective Structured Clinical Examination for Evaluation Nursing Students’ Performances in Psychiatric Nursing Practicum” By  Kesorn Saithanu, Somchit Luprasong, Sanguan Thanee (2562),Web of Sciences Series: Advances in Health Sciences Research, Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 . – Health Science and Nursing (IcoSIHSN 2019) vol.15 , Yogyakarta, Indonesia 30-31 July 2019, P:152–156

2) บทความวิจัย เรื่อง “Development of Problem-Based Learning Model at The Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University” By Pailin Pinthong, Penpuk Chaisongmuang, (2562), Web of Sciences Series: Advances in Health Sciences Research, Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 . – Health Science and Nursing (IcoSIHSN 2019) vol.15 , Yogyakarta, Indonesia 30-31 July 2019, P:188-191