คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน     ธานี  ที่ปรึกษา
๒. นางสาวสุนันทา    ครองยุทธ ประธานกรรมการ
๓. นางสมจิตต์       ลุประสงค์ กรรมการ
๔. นางสาวเพชรตะวัน   ธนะรุ่ง กรรมการ
๕. นางสาวภูษณิศา    มีนาเขตร กรรมการ
๖. นายสมปอง    พะมุลิลา กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์   นธะสนธิ์ กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี    สิงหาด กรรมการ
๙. นางสาวธมกร     เธียรภูริเดช กรรมการ
๑๐ . นางเบญจมาภรณ์    วิชัยพล กรรมการและเลขานุการ
๑๑. ผู้ประสานงานด้านวิจัย   ผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

 ๑. ร่วมกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านวิจัย
 ๒. ดำเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวิจัย
 ๓. พัฒนาระบบและกลไกด้านบริหารงานวิจัย
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
 ๖. พิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ
 ๗. ประสานการดำเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๘. ประชุม กำกับ ดูแล ติดตาม งานด้านวิจัยให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 ๙. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำ
 ๑๐. จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง