ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 24 เมษายน 2566 ,     (อ่าน 134 ครั้ง)  


        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพการบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมจัดพิธีมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนูรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 74 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคล ด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตราย  รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การดูแล ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งฝึกสอนภาคปฏิบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน หรือตามศูนย์ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
 
         ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งได้รับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพได้ในปัจจุบันและอนาคต


รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1