ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 238 ครั้ง)  


      เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Pediatric Nursing in the Next Normal Era” อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิทยาการความก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็กและครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาลเด็กและครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้สนใจ  จำนวน 193 คน

      การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ  "บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่ถัดไป (Next normal)" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ หัวข้อ "Update การดูแลรักษาเด็กโรคติดเชื้อ" โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ หัวข้อ " Pediatric Respiratory Disease: From Experience to Practice" โดยนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง หัวข้อ "Pediatric Respiratory Care during the Pandemic Era" โดย ผศ.ดร.เสริมศรี สันตติ หัวข้อ " Parenting in the Next normal Era" โดย ผศ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ  หัวข้อ "Breast feeding in the Next normal Era" โดย ผศ.ดร. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม หัวข้อ "ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙" โดย ผศ. ดร. จุไรรัตน์  กีบาง และ การอภิปรายหัวข้อ "ส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กยุคชีวิตวิถีใหม่ถัดไป (Next normal)” โดยคุณไปยดา  วิรัศมี  อ.ธมกร เธียรภูริเดช และอ.วิศนีย์  บุญหมั่น