VOC     Document Archive     FAQ     Q&A      TH    

Research Project

1. โครงการวิจัย “การศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี”

(สิงหาคม 2564) 

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ หัวหน้าโครงการ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

https://fb.watch/cGwdPlejTP/