ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 235 ครั้ง)  


17 พฤษภาคม 2566 :เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบลฯ) ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน 7 คนไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 14ถึง 20พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ครน.) มหาวิทยาลัยจำปาสัก (มจ.) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในโอกาสนี้ตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ซึ่งนำโดย ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีของ มจ. ท่านดร.บุนมี พอนสะหวัน(Dr. Bounmy PHONESAVANH, Ph.D)ให้เข้าพบและหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างปี 2566-2567

          ◦จากนั้นดร.นิติลักษณ์และคณาจารย์นิเทศได้เข้าร่วมพิธีการส่งมอบนักศึกษาให้อยู่ในความดูแลของของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ครน.)  มหาวิทยาลัยจำปาสัก (มจ.) นำโดยคณบดี ท่านนางพัดสะนี พูวัน (Ms. Phatsany PHOVANH)และคณะอาจารย์ รวมทั้งตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี  อนึ่ง ทาง มจ. จะส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนฯ ในช่วงวันที่ 18-24มิถุนายน 2566ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเช่นกัน

          ◦ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้บริหารและคณาจารย์ของทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเรื่อง แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง              ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของม.อุบลฯ มีการพิจารณาประมวลรายวิชาร่วมกัน กำหนดขอบเขตและเรียงลำดับเนื้อหา โดยทางคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  มจ. ยินดีให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำและประสานงานติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.หัวข้อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม บรรยายโดยท่านแสงแก้ว แสงสุลี (Mr.Sangkeo SENGSULY) หัวหน้ากองอัยการประชาชนภาคใต้  ร่วมกับอาจารย์วิไซ  เกดเสน (Mr.Vixay KEDCHANE) อาจารย์ประจำของ ครน. มจ.  

2.หัวข้อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว โดย อาจารย์อะนันสิน ยาตรา (Mr.Arnunsin YATRA) และอาจารย์คำพา ขุนซะนะ (Mr.Khampha KHOUNSANA) ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ประจำของ ครน. มจ.

นับว่าเป็นความก้าวหน้าด้านความร่วมมือทางวิชาการของสองสถาบัน เปิดโอกาสให้อาจารย์ของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และมีทักษะการเรียนกฎหมายในบริบทที่หลากหลายยิ่งขึ้น ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งสามารถต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์มิติที่กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป