ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลงานวิจัยบริการวิชาการแก่สังคม


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,     (อ่าน 426 ครั้ง)  


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยในเวทีเสวนาเพื่อการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการปฏิรูประบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะในประเทศไทย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตสาธารณสุขที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

            ในเวทีดังกล่าว นายขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้ศึกษาวิจัย ได้นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิในการจัดการตนเองของชุมชน : บทเรียนจากธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร”เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ ตลอดจนข้อค้นพบสำคัญที่ได้มาจากการลงพื้นที่ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล

            ด้าน ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในอนาคต เนื่องจากคณะได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อนำไปพัฒนาให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง โดยคณะตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ในระยะ 3 ปี ตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาและเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อสร้างเป็นโมเดลต้นแบบ

             ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดโดย สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ มีหน่วนงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเข้าร่วม เช่น สำนักงานยุติธรรมชุมชน ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานควบคุมความประพฤติ  สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรชาวบ้านลำโดมใหญ่ตอนปลาย เป็นต้น

สังคม ศรีมหันต์