ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน(ม.จำปาสัก สปป.ลาว)


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ,     (อ่าน 1,297 ครั้ง)  


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียนร่วมกัน ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.ฐิติพล  ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มาร่วมต้อนรับ Mr. Nuankhamsay VONGPHET รองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก Mr. Anunsin YATRAหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คน กล่าวขอบคุณและความคาดหวังที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ จากนั้น นายพลศักดิ์  นนท์พละ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวแนะนำบัดดี้ และทีมสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะช่วยกันดูแลเพื่อน ๆ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว ตลอดการเข้าร่วมโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมโอกาส และพัฒนาความรู้ทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษา สปป.ลาว ในอนาคตตลอดไป

          นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียนครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่เป็นปัจจัยหลักของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่ดีและยั่งยืนที่สุด คือการพัฒนาประชากร และเมื่อประชากรมีคุณภาพก็ย่อมมีส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและถาวรได้ ดังนั้น การศึกษาด้านกฎหมาย จึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ที่มุ่งเน้นในส่วนของการป้องกัน และแก้ไขข้อพิพาทเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ กระบวนการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา การระงับข้อพิพาท รวมถึงกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียนจึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาแนวทางการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว