ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มงานโสตทัศนศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 คณะนิติศาสตร์
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องศาลจำลอง ห้องประชุม1 ห้องประชุม2 อาคารปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์