คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
      ชื่อ :   ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ   

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- Doctorat en droit pe'nal mention tre's honorable,I'Universit'de Nancy2, France

- LL.M(University of Pennsylvania U.S.A.)  

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 - เนติบัณฑิตไทย

 - นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

บรรยายวิชา 

- กฎหมายอาญาภาคทั่วไป

- กฎหมายอาญาภาคความผิด

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ชื่อ :   ศาตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล            

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาวิชากฎหมาย (B.A. in Law Cantab)

   จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

-เนติบัณฑิต Barrister at Law จากสำนักงานเกรย์อิน (Gray's Inn)

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ                                           

เนติบัณฑิตไทยสอบได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 25     

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

- อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

- อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา

- อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

บรรยายวิชา    

- หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

 

 

 

 

  

 

ชื่อ :   อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย            

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    

เนติบัณฑิตไทย     

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

- อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี

- อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ

บรรยายวิชา    

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

 

 

 

 

 

  

 

ชื่อ :   อาจารย์ธานี สิงหนาท          

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- นิติศาสตรบัณฑิต                                                                                               

เนติบัณฑิตไทย     

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

- ผู้พิพากษาศาลฎีกา

- อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยาน

แห่งสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

บรรยายวิชา    

วิชากฎหมายลักษณะพยาน

 

 

 

 

  

ชื่อ : ศาตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
                         
 

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

Doctorat de l’Université de Droit d’Economie et de Sciences Sociales de Paris II

D.E.A. de Droit Public Interne (ParisII)

ประกาศนียบัตรอบรมเรื่องการปกครองท้องถิ่น (I.I.A.P.) ประเทศฝรั่งเศส

- เนติบัณฑิตไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

บรรยายวิชา 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

 

 

 
    ชื่อ :   รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี  

นิติศาสตรบัณฑิต เกียตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                              

- เนติบัณฑิตไทย

- อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 15 (2534-2540)

 

บรรยายวิชา 

- นิติปรัชญา

 

     

 

 

 

    ชื่อ :   นายธานิศ เกศวพิทักษ์  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              

- เนติบัณฑิตไทย

- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

 

บรรยายวิชา 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

 

     

 

 

 

    ชื่อ :   นายยุทธนา คุ้มมี  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                     

- เนติบัณฑิตไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - ประกาศนียบัตรการระงับข้อพิพาท ประเทศสิงคโปร์

 - ประกาศนียบัตรการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย

 -ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์

บรรยายวิชา 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

 

     

 
 
 
 
 
    ชื่อ :   นายสมบัติ วอทอง  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขารัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณบดีผู้ก่อตั้ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2547)

 

บรรยายวิชา 

- การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย

 

     

 

 

 

    ชื่อ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมดี 

  สาขารัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                       

- การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนตประสานมิตร

- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

- อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

บรรยายวิชา 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ

- สัมมนานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์และการฝึกงานวิจัย

 

 
 
 
 
 
    ชื่อ :   พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองคำ  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เนติบัณฑิตไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 -ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด                

บรรยายวิชา 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

 

     

 

 

 

    ชื่อ :   พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

- เนติบัณฑิตไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หลักสูตรวิชาว่าความ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ(พิเศษ) รุ่นที่ 10

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสารวัตรป้องกันและปราบปรามรุ่นที่ 4

ประกาศนียบัตรหลักสูตการอบรมชัยยะชั้นนำหน่วย(การรบนอกแบบ)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร ส่งทางอากาศ(กระโดดร่ม) รุ่นที่ 169

- อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

บรรยายวิชา 

กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจำวัน

     

 

 

 

    ชื่อ :  ดร.บุบผา อัครพิมาน  

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- ปริญาเอกทางกฎหมายมหาชน(Doctorat en droit public)

  เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัย Toulouse I.ประเทศฝรั่งเศษ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชนพื้นฐาน

 (D.E.A en Droit public foundamental).มหาวิทยาลัย Toulouse I.

ประเทศฝรั่งเศษ

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง              

บรรยายวิชา 

- หลักกฎหมายปกครอง

 

     

 

 

    ชื่อ :  อาจารย์ เชื่อชาย โพธิ์กลิ่น   

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- เนติบัณฑิตไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต 

 

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 4              

บรรยายวิชา 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2

 

     

 

 

    ชื่อ :  อาจารย์ทองธาร เหลืองเรื่องรอง   

การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

- เนติบัณฑิตไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา                            

บรรยายวิชา 

- กฎหมายวิธีพิารณาความแพ่ง2