คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานเลขานุการ

กลุ่มงานบริการการศึกษา

 

นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข

นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการ)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

นางศุกัญญา  ล้ำเลิศ

นักวิชาการศึกษา

งานบริการการศึกษา

 

นายสังคม  ศรีมหันต์

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

 

นางสาววิภาจันทร์  ยิ่งกำแหง

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

 

นายณรงค์ฤทธิ์  มีพยุง

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

งานโสตทัศนศึกษา

 

นางศรันยา  จันทร์ทรง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่ งานบรรณารักษ์

 

     
     

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบัญชี

 

 

 

 

 

นางลัพธวรรณ ดวงตา

นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ

 

นายอิสระพงศ์  ดวงปากดี

บุคคลากร

งานบริหารงานบุคล

 

นายปรีชา  สมดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานสารบรรณ

 

นายสุรพล  พาประจง

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานยานพาหนะและสถานที่

 

 

กลุ่มงานแผน การประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

 

 

 

นายพัฒนพงศ์  เกษกรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาววิภาจันทร์  ยิ่งกำแหง

นักวิชาการศึกษา

งานบริการวิชาการ

 

นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานส่งเสริมงานวิจัย