คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์

Assoc.Prof.Treeneat  Sarapong

 

6202

 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2

ตำแหน่ง

ตำแหน่งบริหาร

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

รองศาสตราจารย์

กรรมการประจำคณะ

 

-

 

-

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา

 

สถาบันการศึกษา

 

ปริญญาโท

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศนียบัตร

 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55

 

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรว่าความ รุ่นที่ 16

 

สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 

ประวัติและผลงานโดยย่อ