คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

 

                                                                                               
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา    

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   
 

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป

คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

 

 

อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และพันธกิจสังคม

  อาจารย์ภิรมย์พร ไชยยนต์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

       อาจารย์ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี       

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และกิจการพิเศษ

     อาจารย์มณฑิรา แก้วตา         

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

นางเพชรัตน์ แสนทวีสุข

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ




                                                                                       

หัวหน้าหมวดวิชา                         

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต รัตจุมพฏ

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญา

และกระบวนการยุติธรรม

 

 

   

อาจารย์ประดิษฐ์  แป้นทอง

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย

เอกชนและธุรกิจ

 

อาจารย์ ดร.รัชกร โชติประดิษฐ์

หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์