คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานโสตทัศนศึกษา

นาย ณรงค์ฤทธิ์  มีพยุง

งานโสตทัศนศึกษา คณะนิติศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ งานโสตทัศนศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ UBU LMS

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

ดูแลและให้บริการ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลห้องเรียน และห้องประชุม คณะนิติศาสตร์
ให้บริการยืม - คืน อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ บริการจองให้เรียน ห้องประชุมและห้องศาลจำลองคณะนิติศาสตร์
ให้บริการยืม - คืน บันทึกเสียงการสอนอาจารย์พิเศษ ให้บริการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ กิจกรรมต่างๆ
บันทึกการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำ .    จัดทำป้ายประกาศ ป้ายกิจกรรมต่างๆ
จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ, ใบลงเวลาสอนอาจารย์ ประกาศนัดหมายการเรียนการสอน การงดบรรยาย และนัดหมายกิจกรรมต่างๆ
ให้บริการตัดต่อ วีดีทัศน์และเสียงบรรยาย การเรียนการสอน จัดทำใบประกาศนียบัตร กิจกรรมต่างๆ
บริการสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทีวี และ Facebook  งานบริการถ่ายทอดสัญญาณทีวีภายในอาคารเรียนรวม 2

.

ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2562

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

แผนผังการปฏิบัติงานประจำปีงานโสตทัศนศึกษา

การใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

แบบฟอร์ม งานโสตทัศนศึกษา

 

บริการแบบฟอร์มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของเจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา (เพิ่มเติมจากงานหลัก)

 

แบบฟอร์ม (สำนักวิทยบริการ)

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายจัดทำทะเบียนข้อมูลนักศึกษา (กองบริการการศึกษา)

 1. ม.อบ.3.1 คำร้องทั่วไป
 2. ม.อบ.3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน (กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา)
 3. ม.อบ.3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์
 4. ม.อบ.3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (ต่ำกว่าเกณฑ์/ได้รับสัญลักษณ์ 'W')
 5. ม.อบ.3.5 คำร้องประเภทสถานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก)
 6. ม.อบ.3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
 7. ม.อบ.3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 8. ม.อบ.3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน
 9. ม.อบ.3.20 คำร้องขอแก้ไขฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา
 10. ใบรายงานตัวนักศึกษา
 11. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 12. ม.อบ.3.14,3.15 คำร้องขอใบแสดงผงการเรียน(Transcript),คำร้องขอหนังสือรับรอง(Certificate)

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายจัดตารางเรียน ตารางสอบ (กองบริการการศึกษา)

 1. แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียนอาคารเรียน
 2. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยนอกคณะ
 3. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยในคณะ
 4. แบบฟอร์มมอบงานกรรมการคุมสอบ

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายประมวลผลการศึกษา  (กองบริการการศึกษา)

 1. แบบสรุปรายงานการขอแก้ไขเกรด (GRADE_A-F)
 2. ขั้นตอนการแก้ไขเกรด N

แบบฟอร์ม คำร้องอื่นๆ (กองบริการการศึกษา)

 1. แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
 2. แบบฟอร์คำร้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
 3. แบบฟอร์มการบอ User และ Password สำหรับเช้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์(REG)

 


การนัดบรรยาย

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา2/2561
                            วัน/เวลา                                      วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
23 กุมภาพันธ์ 2562 / 10.00 - 12.00 น. หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย CLB5101 ดร.คณิต  ณ นคร
24 กุมภาพันธ์ 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
2 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
3 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
10 มีนาคม 2562 / 13.00 - 16.00 น. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 CLB2305 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง
16 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. วิธีพิจารณาความอาญา 2 CLB2305 อ.สกล  ออพิพัฒน์

17 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น.

วิธีพิจารณาความอาญา 2 CLB2305  อ.สกล  ออพิพัฒน์
30 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น CLB2305 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
31 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 น. หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น CLB2305 ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

 

 บรรยายเสริม/ชดเชย/ติว ภาคการศึกษา2/2561
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
30 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 วิชากฎหมายลักษณะครอบครัว CLB2209 อ.มณฑิรา  แก้วตา
30 มีนาคม 2562 / 09.00 - 12.00 วิชากฎหมายนิติปรัชญา CLB2214 อ.สุภาวณีย์  อมรจิตรสุวรรณ
30 มีนาคม 2562 / 09.00 - 12.00 วิชากฎหมายแพ่งหลักทั่วไป CLB5102 อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์
31 มีนาคม 2562 / 09.00 - 16.00 วิชากฎหมายการคลังสาธารณะ CLB2214 อ.กิตติยา  พรหมจันทร์