คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลคณะ

ข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์

 

 

ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์

 

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพิ่มเติมโดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 ดำริให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ และเมื่อ พ.ศ. 2547 จึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อนชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”

 

          ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”     

   

          และในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

 

          จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน

 

 

สัญลักษณ์

    

 

 

 

ปรัชญา         “คุณภาพ         คุณธรรม          นำสังคม”

 

วิสัยทัศน์        “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

 

คำนิยม          SMART LAW UBU

 

พันธกิจ             

                     1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม    มีภาวะผู้นำและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

 

                     2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

                     3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น

 

                    4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ทำนุบำรุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

                    5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

 

อัตลักษณ์        “สร้างสรรค์      สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

 

เอกลักษณ์        “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”