คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขรรค์เพชร ชายทวีป

				ชื่อ สกุล
				นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  Mr.Khanpet  Chaitaweep
				
				ตำแหน่ง
				อาจารย์
				
				ตำแหน่งบริหาร
				คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ปัจจุบัน) 
				
				โทรศัพท์ 
                               045-353930 เบอร์ภายใน 6200  
				Email Address
				
				
				ห้องทำงาน
				อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ห้องคณบดีคณนิติศาสตร์ 
				
				
				
				
				ประวัติการศึกษาและผลงาน
				
				
				นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฏหมายมหาชน
				มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
				
				นิติศาสตรบัณฑิต 
				มหาวิทยาลัยรามคำแหง
				
				
				เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 50
				สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
				
				
				ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
				สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ