ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งานรับเข้าศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มข้อมูลการคงอยู่นักศึกษา
คำร้องขอยื่นความจำนงเข้าศึกษาหลังกำหนด
คำร้องขอผ่อนผันค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา