ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งโดยคณะศิลปศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ (สั่ง ณ วันที่ 6 ก.ย. 65)