ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

มี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน 2564 เว็บไซต์กองแผนงาน www.ubu.ac.th/web/planning >> คุณธรรมและความโปร่งใส >> ita 2565 >> ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต_2565 >> O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน