คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหาร

   

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

อธิการบดี

 

   
   

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม

 

   
   

ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

   
   

นายปริทัศน์  มัทวานุกูล

หัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม

 

   
 

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  จำเริญ

หัวหน้างานไฟฟ้าและโทรศัพท์

 

นายกมล  โพธิ์ศรี

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

 

นายอดิศร  ศรีแสง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

 

 

 

นายนุกูล  มงคล

หัวหน้างานบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย

นายสุพัฒน์  เงาะปก

หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม

 

นายพุทธินันท์  บุญเรือง

หัวหน้างานสำรวจและออกแบบ