ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.กรอ.)   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการกู้ยืมกยศ.กรอ.แบบดิจิทัล (สำหรับนักศึกษา)
คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.)
คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 2 (กรอ.)
ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแนบประกอบการกู้ยืมระบบ DSL ปี 2564 สำหรับนักศึกษาปี 1 และรายใหม่ ปี 2-4