VOC     Document Archive     FAQ     Q&A      TH    

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าภาควิศวกรรมเครื่องกล "ว่าที่ ME31"


คมสันต์ รัตนกิจสุนทร     2019/03/30 ,     ( 844 views)  


วันที่ 30 มี.ค. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าภาค ME ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะนำการเรียนการสอนและกิจกรรมของหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆปีหนึ่งเป็นอย่างดีSearch
Category