ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 42 ประจำปี 2567 ภายใด้แนวคิด "Next-Gen Manufacturing: Green and Smart Solutions for the Future


โพสโดย ถนัดกิจ ศรีโชค     โพสวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 , 14:07:00     (อ่าน 303 ครั้ง)  


ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการการแสดงผลงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และสาชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี  โดยในปี 2567 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติไห้เป็นประธานจัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2567 (IE NETWORK 2024) ระหว่างวันที่ 15-17พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “Next-Gen Manufacturing: Green and Smart Solutions for the Future”เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา วิศวกร และบุคคลทั่วไปในสาขาวิศวกรรมอุดสาหการแล และสาชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และงานวิจัย ได้ร่วมนำสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เกิดคาวมร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการถ่ายทอดและในการพัฒนาประเทศต่อไป    
https://ienetwork2024.com/รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1