ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : 1. วิศวกรรมอุตสาหการเรียนเกี่ยวกับอะไร?
ตอบ : วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering : IE) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม วิจัยดำเนินงาน การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลระบบโดยรวม โดยครอบคลุมปัจจัยทุกๆด้าน ทั้งบุคคล ข้อมูล เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุ พลังงาน การเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สรุปก็คือ พยายามหาทางใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด2. ถาม : เรียนวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) ยากไหม?
ตอบ : ขึ้นชื่อว่าเป็น วิศวะ ก็ต้องเรียนยากอยู่แล้ว เรียน IE ยังคงต้องผ่านวิชาพื้นฐานอย่าง Calculus Physics เคมี ภาษาอังกฤษ แต่วิชาเฉพาะที่ใช้มาก จะเป็นพวก วิชาสถิติ Material เศรษฐศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต การเขียนแบบและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งน่าจะง่ายกว่าวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ถ้าเราตั้งใจเรียน เชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์แน่นอน3. ถาม : IE แบ่งเป็นสาขาวิชาย่อยอะไรได้บ้าง?
ตอบ : วิศวกรรมอุตสาหการสามารถแบ่งสาขาย่อย ๆ ออกได้เป็น 1. ด้านการจัดการ (Management) 2.ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) 3. ด้านวัสดุศาสตร์ (Material) และ 4. ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing) นักศึกษาอาจเลือกเรียนวิชาเลือกไปตามสาขาย่อยที่ตนสนใจได้ แต่อย่างไรก็ตาม วุฒิการศึกษาจะไม่มีแยกสาขาย่อย จะได้รับวุฒิ วศ.บ.(อุตสาหการเหมือนกันทั้งหมด)4. ถาม : จบ IE แล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?
ตอบ : จบวิศวกรรมอุตสาหการแล้ว ทำงานได้หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรโรงงาน วิศวกรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรดูแล Supply Chain และ Logistics ซึ่งมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานหรือผู้บริหารองค์กรได้โดยง่าย เนื่องจากเรียนมาทั้งด้านวิศวกรรมและการบริหาร นอกจากนี้อาจทำงานอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงงานต่าง ๆ ได้ เช่น เป็นที่ปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการลดต้นทุนในบริษัทต่าง ๆ วิศวกรวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถาบันการเงิน หรือจะทำงานรับราชการในกระทรวงต่าง ๆ หากอยากเรียนต่อก็สามารถประกอบอาชีพ ครู อาจารย์ นักวิจัย ได้ในอนาคต หรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะเห็นได้ว่างานของ IE มีความหลากหลายมาก5. ถาม : อยากสมัครเรียน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ตอบ : ระดับปริญญาตรี รับนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า ที่จบสายวิทย์-คณิต มีการรับหลายรอบ เช่น โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ โควตาทั่วไป Admission และ โครงการพิเศษต่าง ๆ โดยเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 แล้วเลือกเรียนหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาโท-เอก รับผู้สำเร็จปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา และ คณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ (โดยอาจมีการพิจารณาให้เรียนวิชาปรับพื้นตามความเหมาะสม) มีการรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย ติดตามรายละเอียดการรับสมัครทุกระดับได้ทาง งานรับเข้าของมหาวิทยาลัย www.entry.ubu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ งานรับเข้า ม.อุบล: โทร 045-353223-4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ: โทร. 045-353324