ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สภาอาจารย์ จัดโครงการ "เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 404 ครั้ง)  


         เมื่อวันพุธ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ผ่าน Zoom ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ นายฉัตรชัย  พรหมนา ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”  บุคลากรสายสนับสนุนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงาน
ตามพันธกิจดังกล่าว

          บุคลากรสายสนับสนุนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและมีส่วนส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินงานและพัฒนาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับบุคลากรสายวิชาการ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมชั้นนำ การเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนทุกสายงานทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับโอกาส ความก้าวหน้าและขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงควรให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ การเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง การเขียนรายงานวิเคราะห์ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ตลอดจนการเขียนแบบประวัติ/ผลงาน การวิเคราะห์ ประเมินค่างานและการตีค่างานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกิดความก้าวหน้าตามสายงานและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกสายงานทุกระดับมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างเครือข่ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้พัฒนาก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรจัดโครงการ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

         1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับโอกาส ความก้าวหน้าและขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

         2. เพื่อสนับสนุนภารกิจการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

         3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงาน มีความมั่นคงและความสุขในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นองค์กรแห่งความสุขต่อไป

ได้รับเกียรติจากมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การวิเคราะห์ค่างาน / การประเมินค่างาน / การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน การจัดทำผลงานของสายสนับสนุน (วิเคราะห์-วิจัย-คู่มือ-R2R) / การพิจารณาผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

          1. นายเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          2. นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          4. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากร ชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร