ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อนุกรรมการสภาอาจารย์

ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์

                                  
                นายฉัตรชัย  พรหมนา                
                ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์                
                  chatchai.p@ubu.ac.th                
รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์                  
                   
                                    
        นายภาคภูมิ  โทนหงสา               นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ์        
        รองประธานอนุกรรมการ
สภาอาจารย์คนที่ 1
              รองประธานอนุกรรมการ
สภาอาจารย์คนที่ 2
       
          pakpoom.t@ubu.ac.th               ketsuda.j@ubu.ac.th        
                                 
อนุกรรมการสภาอาจารย์                                     
                                 
                       
นายจิรเสกข์  อินทนิน       นางวิรัตน์  จันทร์ตรี       นายเอกลักษณ์  สมบูรณ์       นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร       นางเบญจมาศ  นามมณี
คณะเกษตรศาสตร์       คณะเภสัชศาสตร์       คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะศิลปศาสตร์       คณะบริหารศาสตร์
 jirasek.i@ubu.ac.th        virat.c@ubu.ac.th        ekkalak.s@ubu.ac.th        wararat.p@ubu.ac.th        benjamas.n@ubu.ac.th
                                 
                       
นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว       นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์       นางสาวนฤมล  ทองงาม       นายนรา  พิมพ์พันธ์       นายอุทัย  กุจะพันธ์
คณะนิติศาสตร์       คณะรัฐศาสตร์       คณะพยาบาลศาสตร์       สำนักวิทยบริการ        สำนักงานอธิการบดี
 kanokwan.p@ubu.ac.th        dungnapa.n@ubu.ac.th        naruemon.t@ubu.ac.th        nara.p@ubu.ac.th        uthai.k@ubu.ac.th
                                 
                       
นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี       นางสาวนันทนา  พิมพ์พันธ์       นางสาวจรูญศรี  นิลกิจ       นายกฤษดา  ฉลวยศรี       นางสาวศศิภา  ทองให้
คณะวิทยาศาสตร์       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป
 prachak.c@ubu.ac.th        nanthana.p@ubu.ac.th        jaroonsri.n@ubu.ac.th        krisada.c@ubu.ac.th        sasipa.t@ubu.ac.th
                                 
                         
นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย       นายอนวัช  กาทอง       นางสาวขนิษฐา  จูมลี       นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร        
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
      ผู้แทนทั่วไป       ผู้แทนทั่วไป
(เลขานุการ)
      คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
       
 jaruporn.m@ubu.ac.th        anawat.k@ubu.ac.th        kanistha.j@ubu.ac.th        nuchjira.c@ubu.ac.th