ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบมหาวิทยาลัย

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๔ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๓๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๗ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๓๗ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการด้านโภชนาการแก่ข้าราชการและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาเพื่อการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๒ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียนของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๕ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและพัสดุ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๕ (ยกเลิกแล้ว)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๔๖ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการดำเนินงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน(ฉบับที่๓)พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆส่งกองคลัง พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2562