ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (New)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายจอมจิน จันทรสกุล] ประกาศวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายเกษม วัฒนชัย] ประกาศวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายเกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง] ประกาศวันที่ 2 มกราคม 2546
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายเกษม สุวรรณกุล ต่ออีกวาระหนึ่ง) ประกาศวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑
ระกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕
 
แต่งตั้งอธิการบดี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข] ประกาศวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข] ประกาศวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายประกอบ วิโรจนกูฏ) ประกาศวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นายประกอบ วิโรจนกูฎ แทน นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ซึ่งลาออก] ประกาศวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ) ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายสมจิตต์ ยอดเศรณี) ประกาศวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายสมจิตต์ ยอดเศรณี) ประกาศวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา] ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [จำนวน ๑๐ ราย ๑. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ฯลฯ] ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ (New)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[นายอมร จันทรสมบูรณ์ แทน นายไสว จันทะศรี] ประกาศวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๙
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ (ตรามหาวิทยาลัย)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๒๑) [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]