ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทำเนียบประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์

ชุดที่ 18

นายฉัตรชัย  พรหมนา

พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

ชุดที่ 17

นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี

พ.ศ. 2562-2564

ชุดที่ 16

นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี

พ.ศ. 2560-2562

ชุดที่ 15

นายรัชชนนท์  แกะมา

พ.ศ. 2558-2560

ชุดที่ 14

นายรัชชนนท์  แกะมา

พ.ศ. 2556-2558