ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2565
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรสภาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-12.00 น.
การบรรยายพิเศษ "เทคนิคการออมแบบมืออาชีพ" โดย รศ.ดร.ณดา จันทร์สม
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
โครงการ "อธิการบดีพบประชาคม" ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. โครงการ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สภาอาจารย์พบประชาคมและนักศึกษา "Work-Life Balance โดย พี่อ้อย Club Friday